Voor bijkomende inlichtingen over het doen en laten van de Dorpsraad:

telefonisch: Rudi (voorzitter): 011/43.32.41 of  Jan (secretaris): 011/422.122

per email: rudiryk@gmail.com of janvandenput@telenet.be

of het nieuwe algemene email van de dorpraad: dorpsraad.eversel@gmail.com

2016

 

Ledenvergadering op donderdag 11 februari 2016

A G E N D A

1 1  F E B R U A R I

2 0 1 6

 1. Goedkeuring verslag januari 2016
 2. Evaluatie info vergadering fietspad gemeente op 25/01/2016
 3. Stand van zaken recreatief fietspad
 4. Uitbreiding wandelnetwerk Eversel-Ubbersel
 5. Dag van de Wijers
 6. De reus
 7. Varia
 

Ledenvergadering op donderdag 14 januari 2016

A G E N D A

1 4   J A N U A R I

2 0 1 6

 1. Start: 20.00 lokaal 4 St. Baaf
 2. Evaluatie Volksvergadering
 3. Evaluatie Trage Wegen (De luchtfabriek zldr)
 4. Fietspad door het bos
 5. Wandeling (extra route)
 6. Varia
 7. Kleine nieuwjaarsreceptie
 

 

2015

Volksvergadering op donderdag 12 november 2015

A G E N D A

1 0   D E C E M B E R

2 0 1 5

Ontvangst: 20.00 uur in St. Baaf
Inbegrepen: kosteloze consumptie

Volksvergadering: Fietsen door Eversel via Trage Wegen, via Paden en via Snelwegen. Uiteenzetting door de heer Paul Byloos

Einde: 21.30 uur

 

Ledenvergadering op donderdag 12 november 2015

A G E N D A

1 2  N O V E M B E R

2 0 1 5

 1. Goedkeuring verslag van 18 juni??
 2. Evaluatie en overlopen van verslag rond stille wegen
 3. Verslag van ons onderhoud met de burgemeester
 4. Bespreking een evaluatie van dit verslag
 5. Voorbereiding Volksvergadering
 6. Varia
 

Ledenvergadering op donderdag 15 oktober 2015

A G E N D A

1 5  O K T O B E R

2 0 1 5

Onderhoud tussen het gemeentebestuur en de dorpsraad Eversel-Ubbersel
donderdag 15 oktober Trage wegen Gemeentehuis (20.00 uur)

In de het antwoord van de gemeente betreffende de verkeersveiligheid rond de basisschool neemt het gemeentebestuur volgend standpunt in:

1)    Verkeersveiligheid rond basisschool De Springplank

Voor wat betreft de verkeersveiligheid stelt het gemeentebestuur voor om de verkeersafwikkeling bij het begin en het einde van de schooluren gespreid te laten verlopen.

Dit houdt in dat de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) gebruik maken van de toegang van de nieuwe verkaveling. Het autoverkeer wordt volledig gecentraliseerd langs de Everselkiezel.

Ook aan de leerkrachten wordt gevraagd om hun voertuig langs de Everselkiezel te parkeren.

 

2)    Fietspad langs de Everselkiezel

De uitbreiding van het toeristisch fietsroutenetwerk parallel aan de Everselkiezel ligt volgens de plannen vrij ver in het bos.

De suggestie van de dorpsraad om toch nog te overwegen om dat fietspad op te schuiven tot juist naast de Everselkiezel zodat zowel het toeristisch fietsverkeer als het functioneel fietsverkeer (bv schoolkinderen)gebruik zouden kunnen maken van dit nieuwe fietspad werd niet weerhouden.

De gemeente wil deze uitbreiding van het fietsenroutenetwerk absoluut verwezenlijken.

Men vreest dat bij herziening of wijziging van dit dossier de provinciale subsidiëring wel eens in het gedrang zou kunnen komen en dat de werken hierdoor een paar jaar zouden kunnen opschuiven.

 

Toch vindt de dorpsraad dit een gemiste kans om een veilig fietspad te realiseren langs de gevaarlijke Everselkiezel.

 

3)    Fietssnelweg

Uit een verslaggeving van de gemeente H-Z ivm fietssnelwegen lezen we de volgende passages:

 

a)     Albertkanaalroute

Specifiek voor Heusden-Zolder zijn de volgende knelpunten opgenomen:

 

·        Omleiding Euro Shoe

De provincie wil deze omleiding bestendigen en het jaagpad hier definitief afsluiten. De fietsvoorzieningen komen dan langs de Lochtemanweg.

·        Morgenstraat

De provincie wenst hier enkel een toegang voor fietsers, bromfietsers en vergunninghouders. Het andere gemotoriseerd verkeer zou er weg moeten.

·        Genebosstraat

Zit mee in het dossier van het verhogen van de bruggen.

·        Onderzijde Genebosstraat

Het toeristisch fietsroutenetwerk moet verlegd worden. Dit is op grondgebied Lummen en moet meegenomen worden in de gesprekken met Lummen.

 

Knelpunten trage wegen Eversel-Ubbersel

De workshop rond de activering van trage wegen op 15/10/2015 mocht 25 mensen van Eversel en Ubbersel verwelkomen.

Op het einde van de avond werden er de volgende prioriteiten en knelpunten geselecteerd:

 

VERKEER

Bestaande verbindingen Beringen

Knelpunten: Het jaagpad is ter hoogte van verschillende bedrijven door de week afgesloten voor het laden en lossen van schepen. De alternatieven richting Beringen, zoals de Padbroekweg en Lochtemanweg zijn gevaarlijk, vooral voor fietsers, omdat er geen fietspaden zijn.

Ingrepen: Onderzoeken of het jaagpad frequenter opengesteld kan worden en/of er een fietspad kan aangelegd worden aan een van de alternatieve straten.

 Nieuwe verbinding Beringen

Knelpunt: Er is geen enkele trage verbinding tussen Eversel en Beringen.

Kans: Een trage weg inrichten in de zone tussen de Padbroekweg, Pater Beckerstraat en de Beringersteenweg zou een meerwaarde betekenen voor wandelaars en fietsers van en naar Beringen (ook voor schoolkinderen).

Ingreep: Onderzoeken of in deze zone een nieuwe trage weg ingericht kan worden.

Alternatief Everselkiezel

Bij de inplanting van het nieuwe fietspad moet rekening gehouden worden met degelijke en veilige aansluitingen voor schoolkinderen.
 

Doorsteken centrum Eversel

Knelpunt: Onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie voor schoolkinderen: Ze fietsen langs de parking Sint Baaf tegen de stroom in, uitrijden langs de kerk is te gevaarlijk.

Ingreep: Aanpassingswerken of verkeer zo regelen dat kinderen in 2 richtingen op een veilige manier kunnen doorsteken (Butastraat, – Padbroekweg – Everselkiezel).

Verbindingen Bavostraat – Pater Beckerstraat

Knelpunt: Deze trage weg ten oosten van Christoffelhof is afgesloten met een poort. Aan de verbinding verder oostelijk (door het bos) staat een verbodsbord.

Kans: Deze wegen zijn een veilig alternatief voor de Padbroekweg en Butastraat (ook voor schoolkinderen).

Ingreep: Herstellen.

Verbinding Kanaalweg – Hemelrijk

(ten noorden van Obbeekstraat, Horionweg, via Ard V & L Dakbedekking) Ingrepen: Onderhoudswerken uitvoeren.

Verbinding naar kanaal

Ingrepen: Traject via Het Heike / Lusthofstraat en Morgenstraat herstellen.
Verlengde Morgenstraat naar kanaal opwaarderen.

 

WANDELEN EN FIETSEN

 

Verbinding Eversel – Boekt (zie mobiliteit)

Knelpunt: Het deel in de omgeving van de tunnel onder ‘het routeke’ is moeilijk toegankelijk.

Ingreep: Bedding verbeteren.

Verbinding Eversel – Viversel

Knelpunt: Delen van het traject zijn moeilijk toegankelijk, zeker met de fiets.

Ingrepen: Onderhoud en verbeteren van de bedding vanaf Havenstraat (+ brugje herstellen). De oprit naar ‘het routeke’ via Meulkens verbeteren.

Dreven kasteel Obbeek

Knelpunt: Aan de dreef naar het kasteel staat een verbodsbord. Sommige delen van de dreven richting kasteel zijn wat verwaarloosd.

Ingreep: Dreven van en naar het kasteel opwaarderen en verbodsbord weghalen (deze dreef wordt al lang door het publiek gebruikt).

 Verbinding Kanaalweg – Hemelrijk (ten noorden van Ubbelstraat)

Ingrepen: De verbinding toegankelijk maken voor kinderwagens en rolstoelen.

Ingrepen: De bedding verbeteren en regelmatig onderhoud voorzien.

Verbinding Zagerijstraat – Hemelrijk

Gele groep:

Ingrepen: Onderhoudswerken uitvoeren.

 Verbinding Eversel – Heusden

Groene groep:

Ingrepen: Verbinding kasteeldreef richting Beringersteenweg en zone Bouworde opwaarderen.

 Verbinding onder aan de talud naast “het routeke”

Ingrepen: De bedding verbeteren en regelmatig onderhoud voorzien. 

Verlengde Melkerijstraat herstellen

 

Ledenvergadering op donderdag 10 september 2015

A G E N D A

1 0   S E P T E M B E R

2 0 1 5

 1. Goedkeuring verslag van 15 juni 2015
 2. Wat is er gebeurd met de vele punten die die voor de vakantie hebben opgesomd?
 3. Onze vergadering van de trage wegen in Eversel op 8 oktober.
 4. Onze volksvergadering in december.
 5. Varia